Zofia Dunikowska

ZofiaDunikowska

Entrepreneur. Now on track to change the Workplace and Business Apps. Enter Futuramo.

Twitter