Simon Sylvest

simonsylvest

Co-founder & Head of growth @FoundersAS - working on @duuooio - @pleo_io - @donebydixie - @kontistdotcom

Twitter