Shady Hatem

shady7atem

I build startups!

Twitter