Prashant Gupta

prashant_ism

Ponderer | Co-founder @Shifterin | Ex @InMobi | NIT-Trichy 2012

Twitter