Mikhail Rozhkov

mnrozhkov

Data Analytics, Machine Learning, Raspberry Pi, Arduino, Robotics

Twitter
Following 28 startups