Jesse Toporowski

jtoporowski_

Husband, Father, Entrepreneur. 6'8 Tech Geek. Lego Builder. Tetris Master. AWS Technical Trainer

Twitter