Bob Whitehill

bobwhitehill

3D Supervisor at Pixar by day. Monkey chaser by night.

Twitter