avishnyakov

avishnyakov

Senior DevSecOps Engineer at Prospa, Technology Adviser & Evangelist at SubPoint Solutions.

Twitter