Vasyl Varkholyak

VasylVarkholyak

CEO of RailsSoft && RoR developer

Twitter