Tal Ben-Simon

TalBenSimon

Entrepreneur. VP Product at eToro. Founder & CEO of playSPEX.

Twitter