Nikolai Pereira

NikolaiPereira

Algorithms & Product for #Leova Building Language AI ExBanker, Cornell

Twitter